Giresta kyrka

Giresta kyrka började ursprungligen byggas på 1200- eller 1300-talet. Under 1600-talet präglade socknens många adelsgods kyrkorummet genom gravkor och begravningsvapen. Under 1780-talet byggdes kyrkan om på ett omfattande sätt genom att valv och vissa delar av murarna revs. Ombyggnationen bekostades till delar av hovrättsrådet Fredrik von Post till Stora Bärby. 

Byggmästare från Stockholm hade soldater och backstusittare i Giresta tillsammans med värvade dalkarlar till hjälp i arbetet. Kyrkan förändrades till ett stort vitkalkat kyrkorum som gav en känsla av rymd och med stora fönster som kunde släppa in mycket ljus, allt i upplysningstidens anda.

Den versionen av kyrkan bestod i drygt hundra år, ända tills natten mellan den 17 och 18 april 1911, då kyrkan härjades av en ödeläggande brand. Uppdraget att bygga upp kyrkan igen gick till arkitekten Hjalmar Törnquist från Husby gård i Gryta. Eftersom i stort sett endast delar av yttermurarna återstod efter branden, fick Törnquist möjlighet att skapa något helt nytt.

Utvändigt anknöt han till den medeltida traditionen och gavlarna kläddes i tegel med vita blinderingsmönster. Socknens befolkning hade minskat i antal och därför skapades ett mindre kyrkorum än tidigare, med sakristia i kyrkans östra del. Långhuset gjordes även smalare genom arkader med sidogångar utmed långsidorna. Även interiören med öppna takstolar och omålade bänkar och enkel predikstol, ger intryck av att vilja anknyta till en äldre tradition. Kyrkan invigdes 1914. Ständiga problem med sättningar ledde dock till att kyrkan efter hand kom att bli rivningshotad. Under 1980-talet går finansmannen Anders Wall in med ekonomiska medel och räddar kyrkan.

Återinvigning efter branden 1914. Fotograf Okänd

Över triumfbågen i långhuset finns ett skepp och under det inskriften: ”Låt oss ila till den eviga glädjen”. Det markerar ingången till koret, som kan ses som en plats som förebådar det himmelska. Teologiskt sett firas nattvarden samtidigt på altaret och i himlen. På altaret står ett större krucifix, som pekar på att nattvarden hänger samman med Kristi död på korset. Enligt kristen tro dog Kristus för att sona människornas synd, leda dem tillbaka till Gud och den eviga himmelska glädjen. Målningarna på korväggen visar två tillbedjande änglar, som omger krucifixet och ut från det går strålar omgivna av stiliserade moln, som för att ge en föraning om himlen. Krucifixet är tillverkat av bildhuggaren Olof Ahlberg och väggmålningarna av konstnären Olle Hjortzberg.

På kyrkogården norr om kyrkan finns ett gravkapell över gossen Olof Fredric von Kiörning, som dog 1804, ett och ett halvt år gammal. Han var ende arvingen till ägarna av gårdarna Stora Bärby, Bielkesta, Fiskmansbo och Husby, Mattias von Kiörning och Ulrika von Post och genom hans bortgång gick gården ur familjens ägo.

961
934
822