Gryta kyrka

Gryta kyrka och socken. Medeltida kyrka, stjärnvalv med målningar från 1400-talet. Vägar och kommunikationer i Örsundaåns dalgång.

Gryta kyrka började byggaspå 1200-talet. Under1400-talet byggdes vapenhus,sakristia och ett torn. År 1578träffades kyrkan av blixtnedslag ochelden bröt ut, troligen i taket ochtornets överdel. Återuppbyggnadenunderstöddes enligt traditionen avJohan III. Troligen fick koret då sinhalvrunda avslutning.

Under 1400-talet försågs kyrkanmed slagna valv. Valvens och väggarnaskalkmålningar är inspireradeav det svenska senmedeltida kalkmålerietsgigant Albertus Pictor.Målningarna är ovanligt nog daterade.På sydväggen finns inskriptionenAnno Domini 1487 die Marie(Marias dag). Målningarna överkalkadespå 1700-talet och framtogsigen på 1930-talet.

Ett kyrkrum försågs av mångaskäl med målade motiv. Det somsågs som ett Guds hus och som enmötesplats mellan Gud och människaskulle vara vackert utsmyckat. Rimligen fanns det enundervisande funktion hos bilderna. Målningarna hade också funktionen av att göra närvarande centrala händelser i den bibliska historien och i kyrkans tradition. Genombilderna, inför ögonen på sen medeltidens grytabor, blev det närvarande som skett i länder långt borta för länge sedan.

Bland målningarna finns en svitav motiv som rör Bibelns texter omskapelsen och syndafallet. I ett motivskapar Gud Eva ur den sovande Adam. I en annan scen för Gudsamman Adam och Eva. Där efter skildras hur ormen frestar Eva att smaka av frukten från kunskapens träd. Resultatet av syndafallet visas i nästa scen där Adam och Eva drivs ut ur paradisets trädgård av enängel med höjt svärd. Vi ser hur desedan får kämpa för sitt levebröd ivärlden utanför paradiset genom attspinna och bruka jorden. Adam och Eva fick sönerna Kain och Abel. I enav framställningarna har de placerat sina offer i form av djur respektive säd på ett altare. I sin vrede över att Gud endast sett Abels offergåva dödar Kain i en annan scen sin broder.

Predikstolen med sina nischermed de fyra evangelisterna Matteus,Markus, Lukas och Johannes, är denäldsta av kyrkans fasta inredningoch inköptes år 1697. Altaruppsatsen,vars mittparti visar Jesus som instiftar nattvarden,inköptes år 1752 av bildhuggaren Olof Gerdman i Stockholm.I kyrkogårdens sydöstra hörn finns ett gravkapelluppfört 1802 av familjen Spens till Höja. I visitationsprotokollfrån 1860-talet omtalas hur klockarenssvin betar på kyrkogården, välter omkull träkorsen ochbökar upp skallar och ben.

961
934
944