Gryta kyrka

Gryta kyrka började byggas på 1200-talet. Under 1400-talet byggdes vapenhus, sakristia och ett torn. År 1578 träffades kyrkan av blixtnedslag och elden bröt ut, troligen i taket och tornets överdel. Återuppbyggnaden understöddes enligt traditionen av Johan III. Troligen fick koret då sin halvrunda avslutning.

Under 1400-talet försågs kyrkan med slagna valv. Valvens och väggarnas kalkmålningar är inspirerade av det svenska senmedeltida kalkmåleriets gigant Albertus Pictor. Målningarna är ovanligt nog daterade. På sydväggen finns inskriptionen Anno Domini 1487 die Marie (Marias dag). Målningarna över- kalkades på 1700-talet och framtogs igen på 1930-talet.

Under 1400-talet försågs kyrkan med slagna valv. Valvens och väggarnas kalkmålningar är inspirerade av det svenska senmedeltida kalkmåleriets gigant Albertus Pictor. Målningarna är ovanligt nog daterade. På sydväggen finns inskriptionen Anno Domini 1487 die Marie (Marias dag). Målningarna överkalkades på 1700-talet och framtogs igen på 1930-talet.

Ett kyrkrum försågs av många skäl med målade motiv. Det som sågs som ett Guds hus och som enmötesplats mellan Gud och människa skulle vara vackert utsmyckat. Rimligen fanns det en undervisande funktion hos bilderna. Målningarna hade också funktionen av att göra närvarande centrala händelser i den bibliska historien och i kyrkans tradition. Genom bilderna, inför ögonen på senmedeltidens grytabor, blev det närvarande som skett i länder långt borta för länge sedan.

Bland målningarna finns en svit av motiv som rör Bibelns texter om skapelsen och syndafallet. I ett motiv skapar Gud Eva ur den sovande Adam. I en annan scen för Gud samman Adam och Eva. Därefter skildras hur ormen frestar Eva att smaka av frukten från kunskapens träd. Resultatet av syndafallet visas i nästa scen där Adam och Eva drivs ut ur paradisets trädgård av en ängel med höjt svärd. Vi ser hur de sedan får kämpa för sitt levebröd i världen utanför paradiset genom att spinna och bruka jorden. Adam och Eva fick sönerna Kain och Abel. I en av framställningarna har de placerat sina offer i form av djur respektive säd på ett altare. I sin vrede över att Gud endast sett Abels offergåva dödar Kain i en annan scen sin broder.

Predikstolen med sina nischer med de fyra evangelisterna Matteus, Markus, Lukas och Johannes, är den äldsta av kyrkans fasta inredning och inköptes år 1697. Altaruppsatsen, vars mittparti visar Jesus som instiftar nattvarden, inköptes år 1752 av bildhuggaren Olof Gerdman i Stock- holm. I kyrkogårdens sydöstra hörn finns ett gravkapell uppfört 1802 av familjen Spens till Höja. I visitationsprotokoll från 1860-talet omtalas hur klockarens svin betar på kyrkogården, välter omkull träkorsen och bökar upp skallar och ben.
Väder och vind sliter  på skyltarna. 2022 får vi sätta dit en ny skylt vid Gryta kyrka. Roland Lindborg utför arbetet. 
Foto Sten-Åke Sundqvist. 
961
934
997