Hjälsta kyrka

Hjälsta kyrka har haft en föregångare något längre söder ut, vid gården Skönsberg, nära Hjälstaviken. Bevarade i dag är grundmurarna till kyrkan, bogårdsmuren och klockstapeln. Kanske  kyrkan överges på grund av dåliga markförhållanden. Från denna äldre kyrka finns dopfunten från 1200-talet bevarad. Sockennamnet nämns första gången 1298 som hiaelestum. 

Två korsprydda runstenar i backen väster om kyrkan vittnar om att det funnits kristna i bygden redan innan den första kyrkan byggdes.

Den kyrka vi ser i dag, började byggas omkring 1465 och stod färdig cirka 1490. Det vet vi eftersom det finns något så ovanligt som anteckningar ur en räkenskapsbok bevarad från denna tid. Det är också smått unikt att vi känner till namnen på några av dem som arbetade med att färdigställa kyrkan och dess inventarier.

Murmästare var Lars i Skälby. Det var även han som uppförde bogårdsmuren runt kyrkan med två stigluckor, portaler in till kyrkogården. Bengt, Magnus, snickaren Måns, Peder kyrkospänare och Hans i Thil, en gård i socknen, försedde yttertaket och taket till vapenhuset med spån. Lars snickare i Enköping, fick 1498 betalt för arbeten i kyrkan. Troligen rörde det sig bland annat om ett altarskåp, som det i dag endast finns fragment kvar av.

År 1515 köpte kyrkan en ny mässkalk av guldsmeden Larens Jordansson i Stockholm. Lars målare i Uppsala levererade 1517 två processionsfanor. De utförda arbetena uppges vara betalda såväl med rena pengar som in natura, till exempel med korn, råg eller strömming.

Räkenskapsboken visar att Hjälsta kyrka var relativt välförsedd med inventarier. Ett stort antal kyrkliga textilier för de olika altarna och i form av prästens mäss- kläder finns omnämnda. Träskulpturer med helgonen jungfru Maria, Staffan och Ursula nämns. Kyrkan restaurerades på 1890-talet och därefter såldes träskulpturer och andra äldre inventarier. Därför finns inga av de träskulpturer som omnämns i räkenskapsboken bevarade.

Exteriört har kyrkan fina blinderingar, det vill säga dekorativa mönster i murytan. Vapenhusets gavel har bland annat tre liggande vapensköldar, som troligen varit bemålade. Kyrkans västra gavel har tre fönsterliknande nischer, vid sidan om dem cirklar och överst rutverk. Även sakristian har blinderingar i olika mönster. Kyrkans östgavel har en blindering i form av ett stort kors, som kan ha setts på avstånd när man närmade sig kyrkan.

Den nuvarande klockstapeln är uppförd 1740. Räkenskapsboken innehåller en ovanlig notis om att timret till dess medeltida föregångare höggs år 1480.

961
934
827