Holm kyrka

Delarna av murarna till den kyrka i Holm som vi ser i dag är från medeltiden. Kyrkan omnämns första gången på 1200-talet. Kanske förstördes kyrkan av brand.

På 1670-talet lät Johan Gabriel Stenbock till Sjöö uppföra en ny kyrka, samtidigt som Sjöö slott byggdes. 

Arkitekter till slottet – och troligen även till kyrkan – var Nicodemus Tessin d.ä. och Mathias Spihler. Tessin var vid denna tid Sveriges ledande arkitekt och har bland annat ritat Kalmar domkyrka och Drottningholms slott. Johan Gabriel Stenbock hade patronatsrätt, det vill säga rätt att utse kyrkoherde, vilket gällde i Holm fram till 1921. Vid kyrkan lät Stenbock uppföra sjukhus, härbärge och fattighus samt inrättade en skola med särskild skolpräst.

Denna barockkyrka hade en tornhuv placerad mitt över taket. Gällande interiören finns uppgifter om att predikstolen var utförd av hovbildhuggaren Burchard Precht, som även skapat predikstolen i Uppsala domkyrka. 1600-talskyrkan i Holm fick dock bara stå i några decennier. År 1723 träffades den av åskeld och brann. Magnus Julius de la Gardie till Sjöö lät återuppbygga kyrkan under 1720-talet. Predikstolen placerades ovanför altaret, något som förekom under 1700-talet och tidigt 1800-tal, kanske av symmetriska eller praktiska skäl eller för att poängtera en syn på Ordets överhöghet över nattvarden. Uppförande av predikstolsaltare förbjöds 1877 av Överintendentsämbetet, vilket bland annat motiverades med att det var fråga om en profanisering av altaret och sakramentet.

Orgeln skänktes 1752 av Pontus Fredrik De la Gardie och Catharina Charlotta Taube, vilkas båda släktvapnen finns på orgelfasaden. Orgeln placerades, ovanligt nog, ovanför predikstolen. År 1822 brann återigen kyrkan på grund av åsknedslag. Framför allt drabbades taket.

Under 1900-talets andra fjärdedel minskade folkmängden i socknen. Kyrkan fick förfalla och stod obrukad under flera år. En grundlig reparation genomfördes dock och kyrkan kunde återinvigas 1950. Till skillnad från många andra kyrkor saknas här begravningsvapen, eftersom ägarna till Sjöö inte bodde där stadigvarande förrän på 1800-talet.

961
934
849